Algemene voorwaarden

U gaat met het doorlopen van de procedure om de iCloud blokkade te omzeilen tevens met deze algemene voorwaarden akkoord. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten van  iCloudlockverwijderen.nl.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.
2. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

1. De klant aanvaardt het aanbod dat op de website gedaan wordt, door betaling te verrichten.
2. De overeenkomst komt niet tot stand als er niet voorafgaand betaald is. Indien er toch in zoverre een overeenkomst tot stand is gekomen, zal deze worden ontbonden door het niet vooraf betalen voor de dienst en vervallen ook alle verplichten die koper en verkoper na horen te komen in geval van een overeenkomst.

 

Artikel 3. Prijzen, betalingen en bonussen

1. Alle prijzen genoemd op de website en/of e-mail reclame zijn inclusief 21% BTW.
2. Prijzen zijn inclusief de transactiekosten van een iDEAL/PayPal betaling.
3. Wij behouden ons het recht voor om, ten alle tijden de prijzen aan te passen.
4. Prijzen op onze website en/of andere uitingen zijn vanwege artikel 3 lid 3 onherroeplijk.

 

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde Documenten berusten bij iCloudlockverwijderen.nl

 

Artikel 5. Garanties en vrijwaringen

1. Hoewel de diensten en alle daartoe betrekking hebbende documenten met de grootst mogelijke zorg zijn samen gesteld, geeft ons geen enkele garantie op de juiste werking hiervan.
2. Klant garandeert zodanig gebruik te maken van de dienst en de daartoe betrekking hebbende documenten dat daardoor geen schade ontstaat aan ons en/of aan derden.
3. Ondanks dat de dienst uitvoerig getest is, kunnen we niet garanderen dat de dienst zal werken bij de klant. Dit mede omdat wij geen inzicht hebben op de situatie die van toepassing is.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het (foute) gebruik van de dienst op onze website gebruikt.

 

Artikel 7. Algemene bepalingen

1. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op Overeenkomst is uitgesloten.
2. Het recht om de Overeenkomst te ontbinden welke Klant zou hebben ingevolge de Wet Koop op Afstand, indien en voor zover toepasselijk, kan gezien de aard van de door ons geleverde dienst(en) door Klant niet worden uitgeoefend.
3. Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van ons aan een derde over te dragen.
4. Het is de klant niet toegestaan gekochte dienst door te verkopen aan derden.
5. Wij zijn ten allen tijde –zonder nadere mededelingen te doen- gerechtigd de prijzen op iCloudlockverwijderen.nl aan te passen.
6. Wij zijn ten allen tijde –zonder nadere mededelingen te doen- gerechtigd onderhavige Algemene Voorwaarden op deze website te wijzigen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf (indien deze hier baat bij heeft) om de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken
7. Klant betaald voor de documenten, verkregen per e-mail,  die de klant helpen bij het omzeilen van de iCloud lock.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht

1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Leave a Reply

Your email address will not be published.